top of page

Algemene voorwaarden

1. Onder Alert wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alert Facilitaire Diensten B.V. (KVK: 75775557), met statutaire zetel in Almelo.

2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten met Alert, daaronder begrepen iedere opdracht of vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle uit die opdracht voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen.

3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Alle met Alert gesloten overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of tenzij de aard van de overeenkomst zich hiertegen verzet.

6. Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de afloop van de overeengekomen contractperiode.

7. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd tegen dezelfde voorwaarden voor de duur van telkens drie maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

8. Alert is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft Alert de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de door Alert gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Alert de opdracht schriftelijk en/of per e-mail heeft aanvaard of anderszins blijkt van ondubbelzinnige overeenstemming tussen Alert en de andere partij over aanvaarding door Alert van een opdracht en/of van werk.

10. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, aanvaard door Alert. Personen die voor c.q. namens Alert werkzaamheden verrichten zijn aldus niet persoonlijk gebonden en evenmin aansprakelijk.

11. Alert draagt er zorg voor dat de aan haar verstrekte opdracht te allen tijde met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken wordt uitgevoerd, doch geeft geen garantie over het bepalen van een bepaald beoogd resultaat, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.

12. Het staat Alert vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen derde te laten uitvoeren.

13. Alert zal bij inschakeling van derden, waar mogelijk, van tevoren overleggen met opdrachtgever. Alert is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.

14. Declaraties van Alert dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Incassomaatregelen komen alsdan integraal voor rekening van opdrachtgever.

15. Indien opdrachtgever zijn uit de met Alert gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alert gerechtigd om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.

16. Alert is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Alert is uitgegaan van de door c.q. namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.

17. Indien Alert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alert beperkt tot maximaal de contractwaarde van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Alert is in ieder geval telkens beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar ter zake uitkeert.

18. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht blijven. Alsdan zullen partijen over de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden welke niet rechtsgeldig blijken te zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit op de strekking van de te vervangen regeling.

19. Op alle met Alert gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

20. Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Alert gesloten overeenkomst worden, voor zover niet anders door de wet dwingend wordt voorgeschreven, uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

bottom of page